top of page

Return & Refund

สินค้าทุกรายการที่จำหน่ายบน Website จัดจำหน่าย โดยบริษัท Punara Cosmetics เป็นสินค้าลิขสิทธ์ของ Punara  หากเกิดความผิดพลาดที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า ท่านสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

การเปลี่ยน/คืนสินค้า

1.บริษัทฯยินดีรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7วัน (รวมวันหยุด) หลังลูกค้าลงชื่อรับสินค้านั้นๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากเกินระยะเวลาดังกล่าวที่กำหนดไว้

2.ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน
      สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆและบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อลูกค้าพร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า  หลักฐานภาพถ่าย  ซึ่งลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ตามกรณีดังต่อไปนี้
       2.1 บริษัทฯจัดส่งสินค้าผิดรุ่นสี  หรือขนาดให้กับลูกค้า
       2.2 บริษัทฯจัดส่งสินค้าไม่ตรงกับรายละเอียดในใบสั่งซื้อ
       2.3 บริษัทฯจัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้าให้กับลูกค้า
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมาก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนในทุกกรณี  เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า  ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น  หรือลูกค้าสั่งสินค้าผิดรุ่น
5. ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าในกรณีที่เป็นความผิดของทางบริษัทฯ  ทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับคืนและการส่งสินค้าใหม่ทั้งหมด
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการคืนเงิน

บริษัทจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้าในกรณีที่
1. ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า  แต่หากตรวจสอบแล้วพบว่าการจัดส่งได้ขึ้นสถานะ "ส่งสินค้าเรียบร้อย"  ทางบริษัทฯไม่สามารถคืนเงินแก่ผู้ซื้อ  ผู้ซื้อต้องดำเนินการกับผู้รับสินค้าด้วยตัวเอง
2. บริษัทฯไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งและตกลงกันไว้ได้
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่แจ้งไว้  หากเกิดเหตุสุดวิสัย  และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไดๆ  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**หมายเหตุ**       

1. ลูกค้ากรุณาตรวจสอบความถูกต้องของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง       

2. ในกรณีเกิดการชำรุด  เสียหาย  หรือไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า  กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีที่พบ ตามช่องทางติดต่อ  Facebook , Line@ หรือ e-mail

bottom of page