ของเล่นเด็กผู้หญิง สามารถเสริมทักษะในเรื่องการจินตนาการ และพัฒนาการในด้านการเรียนรู้ได้อย่างไร?

อัปเดตเมื่อ ส.ค. 24การเสริมสร้างทักษะของหนูน้อยวัยใส โดยเฉพาะในเรื่องของการจินตนาการและพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ ถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปกครองไม่ควรจะละเลยในช่วงอายุที่ลูกน้อยต้องการพัฒนาการในด้านดังกล่าว เนื่องจากทั้งสองปัจจัยไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านจินตนาการและทักษะการเรียนรู้ จะส่งผลต่อพัฒนาการในทุกๆด้านของชีวิต รวมไปถึงสามารถกำหนดทิศทางการดำเนินชีวิตของลูกน้อยในระยะยาว

วันนี้ เรามาทำความรู้จักทักษะสำคัญทั้งสองอย่าง รวมถึงวิธีการที่จะทำให้ลูกน้อยของเรา ได้รับการสร้างเสริมทักษะทั้งด้านจินตนาการและทักษะการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามช่วงวัย และมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากที่สุด


ทักษะด้านจินตนาการ คืออะไร?


จินตนาการ คือ การคิดสร้างภาพบางอย่างขึ้นมาตามที่ใจปรารถนา โดยภาพนั้นอาจสามารถเกิดขึ้นจริงหรือไม่สามารถเป็นไปได้ในชีวิตจริงก็ย่อมได้ จินตนาการไม่ใช่สิ่งที่ล่องลอยหรือไร้สาระ หากแต่จินตนาการเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้ลูกน้อยเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้กฎเกณฑ์ สามารถนำไปสู่ความคิดที่จะทำ หรือทดลองในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน จนนำไปถึงการพัฒนาศักยภาพในด้านอื่นๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
นอกจากนี้ จินตนาการยังช่วยให้ลูกน้อยเกิดแรงบันดาลใจ ที่จะวางแผนอนาคต เพื่อทำในสิ่งที่ชอบหรือที่ปรารถนาได้อย่างเต็มรูปแบบ คำถามง่ายๆที่เด็กๆมักถูกถามจากผู้ใหญ่หรือครูอาจารย์ ก็มักเชื่อมโยงกับจินตนาการ เช่น “โตขึ้นอยากประกอบอาชีพอะไร?” เด็กน้อยตาใสย่อมไม่เคยรู้ว่าอาชีพไหนมีดีเทลในการทำงาน มีรายได้ หรือจะต้องทำอย่างไรก่อนจะสามารถประกอบอาชีพนั้นๆได้ แต่เด็กๆจะใช้จินตนาการจากการพบเห็น หรือการดูจากสื่อว่า อาชีพนั้นๆน่าจะมีลักษณะการทำงานเป็นอย่างไร และใช้จินตนาการว่า หากตนเองต้องทำแบบนั้น จะชอบหรือไม่ เป็นต้น หากเด็กๆสามารถใช้จินตนาการค้นคว้าได้อย่างรวดเร็วว่าตนเองเหมาะกับอาชีพไหน ก็สามารถค้นหาตนเองและทำตามความฝันได้ตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งได้เปรียบกว่าคนที่โตมาโดยขาดจินตนาการ ไม่สามารถตอบตนเองได้ว่าอยากเป็นอะไร ทำให้ใช้ชีวิตโดยไร้เป้าหมายและไม่มีทิศทางนั่นเอง


สิ่งสำคัญของจินตนาการอีกประการหนึ่ง คือ ในโลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์และความแตกต่างในทุกๆด้าน หากคุณมีทักษะทางด้านจินตนาการสูง ซึ่งนำไปสู่การใช้ความคิดสร้างสรรค์ จะทำให้คุณมีตัวตนอยู่ในโลกนี้ได้ เนื่องจากไม่ว่าลูกน้อยของคุณจะประกอบอาชีพใดในอนาคต หากไร้ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ ก็จะถูกกลืนกินไปและทำให้ไม่มีจุดยืนที่แตกต่าง ในขณะที่เด็กบางคนซึ่งถูกพัฒนาด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มาอย่างเต็มที่ ก็จะสามารถสร้างสรรค์ตัวตนที่มีเอกลักษณ์ แตกต่าง และเป็นที่ต้องการสำหรับทุกสายอาชีพอย่างแน่นอน


พัฒนาการในด้านการเรียนรู้ คืออะไร?


จริงๆแล้ว ทักษะการเรียนรู้เป็นทักษะที่ไม่มีที่สิ้นสุด สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา หากแต่พัฒนาการในด้านการเรียนรู้เป็นแนวคิดทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่า ในวัยเด็กแต่ละวัย ย่อมมีช่วงอายุที่เหมาะสมในการพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน หากคุณพ่อคุณแม่มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และสามารถนำกิจกรรมหรือการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัยของลูกน้อย ก็จะทำให้ลูกรักเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีพัฒนาการในด้านดังกล่าวอย่างรวดเร็ว และถือเป็นรากฐานสำคัญต่อการเรียนรู้ในอนาคตเลยทีเดียว


พัฒนาการในด้านการเรียนรู้ สามารถแบ่งออกเป็นหลากหลายด้าน แต่สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุประมาณ 1-6 ขวบนั้น โดยทั่วไปจะสามารถแบ่งพัฒนาการในด้านการเรียนรู้ออกเป็น 4 ด้านหลักๆดังต่อไปนี้


1.พัฒนาการการเรียนรู้ทางกายภาพ: เน้นไปที่พัฒนาการทางด้านร่างกาย การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการควบคุม หยิบจับ เป็นต้น


2.พัฒนาการการเรียนรู้ทางสังคม: เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม เริ่มเชื่อฟังกติกา รู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มเพื่อนหรือบุคคลอื่นนอกเหนือจากในครอบครัวมากขึ้น


3.พัฒนาการการเรียนรู้ทางอารมณ์: เริ่มมีการแสดงออกทางอารมณ์ในทิศทางที่สอดคล้องกับอารมณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ร้องไห้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พอใจ ยิ้ม,หัวเราะเมื่อมีความสุข ซึ่งมักเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการเลียนแบบคนใกล้ตัว


4.พัฒนาการการเรียนรู้ทางสติปัญญา: เน้นไปที่ทักษะการเปรียบเทียบ เปรียบเหมือน เปรียบต่างได้ รู้ว่าสิ่งใดไม่เข้าพวก นอกจากนี้ยังรวมถึงทักษะการอธิบายความหรือการสื่อสารที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจความรู้สึกนึกคิด หรืออารมณ์ได้มากยิ่งขึ้น เป็นต้น
จินตนาการและทักษะการเรียนรู้ จะส่งผลอย่างไรให้กับลูกในอนาคต?

จินตนาการและการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ ถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะนำมาซึ่งรากฐานการเรียนรู้และใช้ชีวิตที่มั่นคงสำหรับลูกน้อยในอนาคตเลยทีเดียว จินตนาการเป็นสิ่งสำคัญที่นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน ที่ไม่ต้องการความจำเจหรือแนวคิด สิ่งของ ที่เหมือนกันไปทั้งหมดเหมือนมีแม่แบบไว้แล้ว หากแต่ โลกในยุคปัจจุบัน ต้องการความแตกต่างที่สร้างสรรค์ ความเป็นตัวของตัวเองที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบ หรือหาไม่ได้จากที่ไหน


ความคิดสร้างสรรค์นี้ สามารถปรับใช้ได้ในทุกอาชีพ ไม่จำกัดอยู่แค่ในด้านของงานศิลปะเหมือนที่หลายท่าน