top of page

ของเล่นเด็กผู้หญิง สามารถเสริมทักษะในเรื่องการจินตนาการ และพัฒนาการในด้านการเรียนรู้ได้อย่างไร?

อัปเดตเมื่อ 24 ส.ค. 2564การเสริมสร้างทักษะของหนูน้อยวัยใส โดยเฉพาะในเรื่องของการจินตนาการและพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ ถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปกครองไม่ควรจะละเลยในช่วงอายุที่ลูกน้อยต้องการพัฒนาการในด้านดังกล่าว เนื่องจากทั้งสองปัจจัยไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านจินตนาการและทักษะการเรียนรู้ จะส่งผลต่อพัฒนาการในทุกๆด้านของชีวิต รวมไปถึงสามารถกำหนดทิศทางการดำเนินชีวิตของลูกน้อยในระยะยาว

วันนี้ เรามาทำความรู้จักทักษะสำคัญทั้งสองอย่าง รวมถึงวิธีการที่จะทำให้ลูกน้อยของเรา ได้รับการสร้างเสริมทักษะทั้งด้านจินตนาการและทักษะการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามช่วงวัย และมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากที่สุด


ทักษะด้านจินตนาการ คืออะไร?


จินตนาการ คือ การคิดสร้างภาพบางอย่างขึ้นมาตามที่ใจปรารถนา โดยภาพนั้นอาจสามารถเกิดขึ้นจริงหรือไม่สามารถเป็นไปได้ในชีวิตจริงก็ย่อมได้ จินตนาการไม่ใช่สิ่งที่ล่องลอยหรือไร้สาระ หากแต่จินตนาการเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้ลูกน้อยเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้กฎเกณฑ์ สามารถนำไปสู่ความคิดที่จะทำ หรือทดลองในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน จนนำไปถึงการพัฒนาศักยภาพในด้านอื่นๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
นอกจากนี้ จินตนาการยังช่วยให้ลูกน้อยเกิดแรงบันดาลใจ ที่จะวางแผนอนาคต เพื่อทำในสิ่งที่ชอบหรือที่ปรารถนาได้อย่างเต็มรูปแบบ คำถามง่ายๆที่เด็กๆมักถูกถามจากผู้ใหญ่หรือครูอาจารย์ ก็มักเชื่อมโยงกับจินตนาการ เช่น “โตขึ้นอยากประกอบอาชีพอะไร?” เด็กน้อยตาใสย่อมไม่เคยรู้ว่าอาชีพไหนมีดีเทลในการทำงาน มีรายได้ หรือจะต้องทำอย่างไรก่อนจะสามารถประกอบอาชีพนั้นๆได้ แต่เด็กๆจะใช้จินตนาการจากการพบเห็น หรือการดูจากสื่อว่า อาชีพนั้นๆน่าจะมีลักษณะการทำงานเป็นอย่างไร และใช้จินตนาการว่า หากตนเองต้องทำแบบนั้น จะชอบหรือไม่ เป็นต้น หากเด็กๆสามารถใช้จินตนาการค้นคว้าได้อย่างรวดเร็วว่าตนเองเหมาะกับอาชีพไหน ก็สามารถค้นหาตนเองและทำตามความฝันได้ตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งได้เปรียบกว่าคนที่โตมาโดยขาดจินตนาการ ไม่สามารถตอบตนเองได้ว่าอยากเป็นอะไร ทำให้ใช้ชีวิตโดยไร้เป้าหมายและไม่มีทิศทางนั่นเอง


สิ่งสำคัญของจินตนาการอีกประการหนึ่ง คือ ในโลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์และความแตกต่างในทุกๆด้าน หากคุณมีทักษะทางด้านจินตนาการสูง ซึ่งนำไปสู่การใช้ความคิดสร้างสรรค์ จะทำให้คุณมีตัวตนอยู่ในโลกนี้ได้ เนื่องจากไม่ว่าลูกน้อยของคุณจะประกอบอาชีพใดในอนาคต หากไร้ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ ก็จะถูกกลืนกินไปและทำให้ไม่มีจุดยืนที่แตกต่าง ในขณะที่เด็กบางคนซึ่งถูกพัฒนาด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มาอย่างเต็มที่ ก็จะสามารถสร้างสรรค์ตัวตนที่มีเอกลักษณ์ แตกต่าง และเป็นที่ต้องการสำหรับทุกสายอาชีพอย่างแน่นอน


พัฒนาการในด้านการเรียนรู้ คืออะไร?


จริงๆแล้ว ทักษะการเรียนรู้เป็นทักษะที่ไม่มีที่สิ้นสุด สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา หากแต่พัฒนาการในด้านการเรียนรู้เป็นแนวคิดทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่า ในวัยเด็กแต่ละวัย ย่อมมีช่วงอายุที่เหมาะสมในการพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน หากคุณพ่อคุณแม่มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และสามารถนำกิจกรรมหรือการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัยของลูกน้อย ก็จะทำให้ลูกรักเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีพัฒนาการในด้านดังกล่าวอย่างรวดเร็ว และถือเป็นรากฐานสำคัญต่อการเรียนรู้ในอนาคตเลยทีเดียว


พัฒนาการในด้านการเรียนรู้ สามารถแบ่งออกเป็นหลากหลายด้าน แต่สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุประมาณ 1-6 ขวบนั้น โดยทั่วไปจะสามารถแบ่งพัฒนาการในด้านการเรียนรู้ออกเป็น 4 ด้านหลักๆดังต่อไปนี้


1.พัฒนาการการเรียนรู้ทางกายภาพ: เน้นไปที่พัฒนาการทางด้านร่างกาย การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการควบคุม หยิบจับ เป็นต้น


2.พัฒนาการการเรียนรู้ทางสังคม: เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม เริ่มเชื่อฟังกติกา รู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มเพื่อนหรือบุคคลอื่นนอกเหนือจากในครอบครัวมากขึ้น


3.พัฒนาการการเรียนรู้ทางอารมณ์: เริ่มมีการแสดงออกทางอารมณ์ในทิศทางที่สอดคล้องกับอารมณ์ที่เกิดขึ้น เช่น ร้องไห้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พอใจ ยิ้ม,หัวเราะเมื่อมีความสุข ซึ่งมักเป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการเลียนแบบคนใกล้ตัว


4.พัฒนาการการเรียนรู้ทางสติปัญญา: เน้นไปที่ทักษะการเปรียบเทียบ เปรียบเหมือน เปรียบต่างได้ รู้ว่าสิ่งใดไม่เข้าพวก นอกจากนี้ยังรวมถึงทักษะการอธิบายความหรือการสื่อสารที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจความรู้สึกนึกคิด หรืออารมณ์ได้มากยิ่งขึ้น เป็นต้น
จินตนาการและทักษะการเรียนรู้ จะส่งผลอย่างไรให้กับลูกในอนาคต?

จินตนาการและการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ ถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะนำมาซึ่งรากฐานการเรียนรู้และใช้ชีวิตที่มั่นคงสำหรับลูกน้อยในอนาคตเลยทีเดียว จินตนาการเป็นสิ่งสำคัญที่นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในโลกยุคปัจจุบัน ที่ไม่ต้องการความจำเจหรือแนวคิด สิ่งของ ที่เหมือนกันไปทั้งหมดเหมือนมีแม่แบบไว้แล้ว หากแต่ โลกในยุคปัจจุบัน ต้องการความแตกต่างที่สร้างสรรค์ ความเป็นตัวของตัวเองที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบ หรือหาไม่ได้จากที่ไหน


ความคิดสร้างสรรค์นี้ สามารถปรับใช้ได้ในทุกอาชีพ ไม่จำกัดอยู่แค่ในด้านของงานศิลปะเหมือนที่หลายท่านคิดไว้ ตัวอย่างเช่น หากลูกน้อยของคุณมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพเป็นนักวิจัย ทักษะความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้ลูกของคุณเลือกงานวิจัยที่มีความน่าสนใจ ไม่ซ้ำแบบใคร และสามารถตอบโจทย์ที่ไม่มีใครสามารถคิดได้ หรือหากลูกของคุณอยากเป็นเชฟ อาหารแต่ละจานก็จะมีความแตกต่างจากคนอื่น นำมาซึ่งความน่าสนใจของผู้รับประทาน และมีเปอร์เซ็นต์สามารถต่อยอดไปสู่สายอาชีพได้มากกว่าคนอื่นอีกด้วย


ในด้านของทักษะการเรียนรู้ ซึ่งเป็นทักษะหลักในการใช้ชีวิตประจำวันในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้านกายภาพ ด้านการเข้าสังคม ด้านอารมณ์ความรู้สึก รวมไปถึงด้านการเรียนรู้ทางสติปัญญา ทั้งสี่ด้านนี้ถือเป็นการเรียนรู้ที่จะมีควบคู่ไปตลอดชีวิต หากแต่ในช่วงวัยเด็ก รากฐานสำคัญเหล่านี้จะช่วยให้ลูกของคุณสามารถมีพัฒนาการที่ต่อเนื่อง มีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาจากทั้งสถาบันการศึกษา และการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นเอง


เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว พ่อแม่หลายคนอาจตั้งข้อสงสัยว่า การสร้างเสริมจินตนาการและพัฒนาการในด้านการเรียนรู้สำหรับลูกน้อยอาจเป็นเรื่องไกลตัวและยุ่งยาก อาจต้องใช้ทุนทรัพย์มากมายในการจ้างครูที่มีความรู้ความสามารถมาสอนหรือเปล่า แต่จริงๆแล้วรู้หรือไม่ว่า เพียงคุณให้ลูกได้เล่นของเล่นชิ้นเล็กๆ ก็สามารถตอบโจทย์ทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นได้แล้วค่ะ


เครื่องสำอางเด็ก ของเล่นที่ตอบโจทย์ในทุกการเรียนรู้


คุณพ่อคุณแม่ คงเคยได้ยินเกี่ยวกับคุณสมบัติของของเล่น ที่มีความพิเศษ และถูกสร้างมาเพื่อให้ลูกน้อยได้รับประโยชน์มากกว่าเพียงแค่ความบันเทิงหรือความสนุกในชั่วขณะ ที่จริงแล้ว ของเล่นหลายๆอย่าง กว่าจะถูกคิดค้นและนำมาผลิตนั้น จะต้องทำการค้นคว้าวิจัย เพื่อหาประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ในการเล่น เพื่อให้เหมาะสมกับช่วงอายุ และทำให้ผู้เล่นเกิดพัฒนาการในด้านใดด้านหนึ่งอีกด้วย

เครื่องสำอางเด็ก ของเล่นที่ถูกมองว่าเป็นเพียงของเล่นสำหรับเด็กผู้หญิง ที่ช่วยเสริมแต่งความงามบนใบหน้าเพียงอย่างเดียว แท้ที่จริงแล้ว เครื่องสำอางเด็กกลับเป็นของเล่นชิ้นเล็กๆที่ก่อให้เกิดพัฒนาการในด้านต่างๆอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงทักษะการเรียนรู้ต่างๆที่อัดแน่น เรียกได้ว่าเพียงของเล่นชิ้นนี้ชิ้นเดียว เด็กๆจะได้รับประโยชน์มากมายหลายด้าน และไม่เปลืองเวลาในการเล่นอย่างแน่นอน


เครื่องสำอางเด็ก กับจินตนาการอันกว้างไกล นำไปสู่แนวความคิดที่สร้างสรรค์


เครื่องสำอางเด็ก มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก เนื่องจากเวลาที่ลูกน้อยได้โบกสะบัดแปรงลงบนใบหน้า หรือทาลิปสติกสีสวยสดใสนั้น ในจินตภาพของเด็กๆมักมีรูปแบบหรือภาพที่ลูกน้อยต้องการจะเป็นอยู่แล้ว ซึ่งอาจเป็นภาพที่ลูกน้อยคิดออกแบบขึ้นมาเองว่าต้องการให้เป็นแบบใด หรือเป็นการผสมผสานจากบุคคลในความทรงจำที่ลูกน้อยคิดว่าสวย ดูดี และอยากเป็นแบบนั้นบ้าง เช่น การจำภาพของคุณแม่ในวันที่แต่งหน้าสวย หรือการจำภาพจากตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบ เป็นต้น


ดังนั้น เมื่อได้เห็นลูกน้อยเล่นเครื่องสำอาง แล้วใช้สีสันที่อาจแปลกตาสำหรับคุณพ่อคุณแม่ในการละเลงบนใบหน้า ก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่วางใจและอย่าห้ามลูกน้อยในการแต่งหน้าในรูปแบบดังกล่าว เนื่องจากในวัยเด็กนั้น การใช้เครื่องสำอางในการแต่งหน้าสำหรับเด็กมิได้มีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้ออกมาสวย ดูดี อย่างดาราหรือนางแบบ หากแต่เป็นการใช้จินตนาการเหมือนการวาดภาพศิลปะ ยิ่งมีความแตกต่างมากเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลให้ลูกน้อยของคุณได้รับทักษะด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นเท่านั้น คุณพ่อคุณแม่ควรสนับสนุน ชื่นชม ให้กำลังใจลูกน้อยให้มากที่สุด เพื่อให้ลูกเกิดความมั่นใจในตนเอง และมีความสุขในการพัฒนาศักยภาพตนเองให้ได้มากที่สุด
เครื่องสำอางเด็กกับพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้อย่างเหมาะสม


เครื่องสำอางเด็กนั้น สามารถสร้างเสริมพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสามารถอธิบายผ่านรูปแบบทั้ง 4 ด้านดังต่อไปนี้


1.พัฒนาการการเรียนรู้ทางกายภาพ: ในวัยเด็ก การฝึกฝนในด้านการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง การเล่นเครื่องสำอางของเด็กนั้น จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การจับสิ่งของ และการบังคับทิศทาง เช่น ในการใช้แปรงแต่งหน้า จะต้องโบกสะบัดไปในพื้นที่ที่เด็กต้องการ หรือการทาลิปสติกให้เป็นไปตามรูปปากให้มากที่สุด เป็นต้น ดังนั้น การบังคับควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กจากการเล่นเหล่านี้ จะช่วยให้ลูกน้อยเกิดพัฒนาการการเรียนรู้ทางด้านกายภาพอย่างเต็มที่ และด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนาน ทำให้ลูกน้อยได้รับพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูง โดยที่ลูกน้อยไม่ต้องรู้สึกเหนื่อย เมื่อยล้า เมื่อเทียบกับการใช้กิจกรรมอื่นๆ เช่น การเล่นกีฬาโดยตรง เป็นต้น


2.พัฒนาการการเรียนรู้ทางสังคม: ในยุคสมัยปัจจุบัน การเข้าสังคมเริ่มเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กน้อย เด็กๆเริ่มต้องมีกลุ่มเพื่อนทั้งที่โรงเรียน ที่บ้าน ซึ่งมักมีกิจกรรมที่จะต้องรวมกลุ่มกัน หรือแม้กระทั่งการออกงานกับญาติผู้ใหญ่และพ่อแม่ ก็ถือเป็นทักษะการเข้าสังคมอย่างหนึ่ง การเข้าสังคมพร้อมกับความมั่นใจ ถือเป็นสิ่งสำคัญและจะช่วยให้ลูกน้อยเกิดพัฒนาการเรียนรู้ทางสังคมได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงทำให้ลูกน้อยรู้สึกอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในสังคม ไม่เคอะเขินหรือไม่กล้าแสดงออก เครื่องสำอางเด็กถือเป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มความมั่นใจในตนเอง และทำให้ลูกน้อยรู้สึกโดดเด่น เป็นตัวเองได้ในแบบที่อยากจะเป็น
3.พัฒนาการการเรียนรู้ทางอารมณ์: การเรียนรู้ทางอารมณ์ สามารถเกิดขึ้นได้ผ่านการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง ในช่วงวัยเด็กที่ลูกน้อยเริ่มจะเลียนแบบการแสดงออกของผู้อื่น เพื่อเป็นแนวทางว่า หากมีอารมณ์อย่างนี้ ควรจะแสดงออกอย่างไร การเล่นเครื่องสำอางมีส่วนสำคัญที่ทำให้ลูกน้อยได้อยู่หน้ากระจกเป็นระยะเวลาที่นานขึ้น ทำให้ลูกน้อยได้เรียนรู้วิธีการในการแสดงสีหน้าที่เหมาะสม ได้กลับมารู้จักตนเองมากยิ่งขึ้นผ่านการมองตนเองในกระจก และเรียนรู้ว่าสีหน้าแบบใดที่ทำแล้วจะดูดี หรือสีหน้าแบบใดไม่ควรแสดงออกกับผู้อื่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกลับไปสะท้อนการแสดงออกที่ควบคู่ทั้งพัฒนาการด้านอารมณ์ และการเข้าสังคมนั่นเอง


4.พัฒนาการการเรียนรู้ทางสติปัญญา: การพัฒนาการด้านการเรียนรู้ ในวัยเด็กนั้น มักมาจากการสังเกตเพื่อนำไปสู่การเปรียบเทียบ ในที่นี้มาจากการใช้ผัสสะหลากหลายด้าน เช่น การสัมผัส การมองเห็น ซึ่งเครื่องสำอางเด็กจะทำให้ลูกน้อยได้ใช้ผัสสะดังกล่าวอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสเนื้อของเครื่องสำอางที่แตกต่างกัน เช่น หากสัมผัสแป้ง จะมีความเป็นเม็ดละเอียด มีความเนียนนุ่ม แต่หากสัมผัสลิปสติก จะมีความนุ่ม หนืด เหนียว เมื่อมองดูแล้วจะมีสีสันที่มากกว่าแป้ง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะทำลูกน้อยได้เรียนรู้ และสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสม


อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเครื่องสำอางเด็กจะเป็นของเล่นที่ให้ประโยชน์ในหลากหลายด้าน และคุ้มค่าต่อการสรรหามาให้ลูกน้อยได้เล่น หากแต่คุณพ่อคุณแม่จะต้องระมัดระวังในการคัดเลือกเครื่องสำอางเด็ก เนื่องจากหากเครื่องสำอางเด็กนั้นไม่ได้ผลิตมาจากวัตถุดิบเป็นมีความเป็นธรรมชาติ หรือมีการผสมสารเคมีอย่างมากเหมือนเครื่องสำอางผู้ใหญ่ ก็อาจเกิดผลเสียมากกว่าผลดี เพราะลูกน้อยของเรามีผิวที่บอบบาง ละเอียด ส่งผลให้เกิดอาการแพ้อย่างง่ายดาย การเลือกเครื่องสำอางเด็กจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อาจละเลยได้โดยเด็ดขาด

เครื่องสำอางเด็ก By Punara ปลอดภัย มั่นใจได้ในทุกการเรียนรู้:


เครื่องสำอางเด็กแบรนด์ Punara (พิวนารา) นั้นมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กน้อยเป็นสำคัญ ทุกส่วนผสมจึงเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติ ถูกคัดสรรค์มาอย่างละเอียด และมั่นใจได้ว่า เครื่องสำอางเด็กแบรนด์ Punara (พิวนารา) ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีซึ่งจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อลูกน้อย นอกจากนี้ ส่วนผสมหลายอย่างยังช่วยให้ผิวของลูกน้อยแข็งแรง เกิดความชุ่มชื้น ถือเป็นการบำรุงผิวไปด้วยในตัว


นอกจากนี้ เครื่องสำอางพิวนารา มีสินค้าให้เลือกมากมาย สำหรับใบหน้า ทั้งเครยอนสติ๊ก ลิปกลอส ลิปสติกเด็ก และยังมีเจลแต่งผมเด็ก ส่วนสำหรับร่างกาย ทางพิวนารา ก็มียาทาเล็บเด็ก ที่เป็นสูตรน้ำ ไม่เหม็นและไม่ทำอันตรายต่อลูกน้อย เครื่องสำอางเด็กของเรา ยังมีในรูปแบบเซตชุดแต่งหน้าเด็กออร์แกนนิค ที่น่ารักและยังสามารถพกพาได้ง่ายอีกด้วย แต่ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของความปลอดภัย


หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการให้ลูกน้อยของคุณ ได้รับพัฒนาการในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนรู้ หรือด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ลองให้เครื่องสำอางเด็กแบรนด์ Punara (พิวนารา) เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ลูกน้อยมีรากฐานที่มั่นคง พร้อมเสมอในทุกการเรียนรู้ทุกช่วงวัยนะคะ

Comments


bottom of page