พฤติกรรมเลียนแบบ ส่งผลเสียต่อเด็กหรือไม่?พฤติกรรมเลียนแบบการใช้เครื่องสำอางของแม่กับ

การแต่งหน้าของเด็ก


พฤติกรรมการเลียนแบบ ถือเป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการทั้งทางด้านการจินตนาการ และการเรียนรู้ของลูกน้อย ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่จึงควรใส่ใจ ไม่ควรมองข้ามความสำคัญในการให้เวลาในการทำกิจกรรมร่วมกับลูกน้อย และควรหาพฤติกรรมแบบอย่างที่เหมาะสมที่จะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบของเด็กๆอีกด้วย


ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูร่า กับพฤติกรรมเลียนแบบในวัยเด็ก:

อัลเบิร์ต แบนดูร่า (Albert Bandura, 1968) ถือเป็นนักจิตวิทยาร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงอย่างมาก โดยเฉพาะการอธิบายทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม โดยเขากล่าวว่า การเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดของเด็กนั้น คือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Social interaction) อย่างต่อเนื่อง จนก่อให้เกิดรูปแบบหรือแบบแผนพฤติกรรมที่ทำให้เด็กจำได้ และนำไปปฏิบัติหรือเลียนแบบพฤติ